Historik om Språngbrädan

I över ett decennium har Språngbrädan som studieform funnits för unga vuxna. Verksamheten kom till med anledning av att man såg svårigheterna hos lågutbildade unga vuxna att ta sig ut på arbetsmarknaden. Gruppen unga vuxna särpräglades av problematisk grundskoletid, dåligt självförtroende, dålig ekonomi samt dålig studiemotivation.

Initiativtagare till projektet Språngbrädan var Aja Wallin som anställdes som projektledare våren 1999. Hon identifierade behovet av en alternativ studieform för unga vuxna och fick till en stark samverkan och stöd från dåvarande Kunskapslyftet, De Göranssonska Stiftelserna och ABF Gästrikebygden. Åsa Camitz anställdes i projektet och kunde bidra med sin kompetens och långa erfarenhet från arbete med unga vuxna. Kontakter upprättades med socialtjänst, Arbetsförmedling och AMA(nuvarande Arbetsmarknadscentrum) för att presentera den kommande verksamheten samt skapa samverkan. Syftet med de tagna kontakterna var bl.a. att få samverkansparterna delaktiga i rekryteringen av elever samt bidra med ekonomiskt stöd.

Resultatet blev att eleverna fick möjlighet att studera med försörjningsstöd och några år senare även ekonomiskt stöd till verksamheten. Alla berörda parter bidrog med resurser vilket sedermera resulterade i att Språngbrädan slog upp sina dörrar 1 november 1999. I begynnelsen fanns det 8 elevplatser att tillgå och fokus lades på unga kvinnor med barn. Redan i januari 2000 var efterfrågan stor och elevplatserna utökades till 11 st.

Under de gångna åren har det visat sig att behovet av en alternativ studieform funnits hos en större grupp unga vuxna än enbart unga mammor med barn. Språngbrädan har utvecklats i takt med efterfrågan där dels elevplatserna utökats till 20 st och målgruppen blivit bredare. Aja Wallin som fungerat som verksamhetschef under 11 år gick i pension i december 2010.

Språngbrädan 2019

I dag har Språngbrädan drygt 20 elever inskrivna. Fokus ligger på ett individuellt lärande med flexibla lösningar. Studierna kombineras med social träning i syfte att träna och förbereda eleverna att klara ett självständigt liv i samhället.

Alla eleverna har olika bakgrund men en gemensam nämnare är att de av olika anledningar inte haft förutsättningarna att klara traditionella studier. De flesta av eleverna har sin försörjning genom försörjningsstöd.

Genom åren har totalt ca 240-tal elever varit inskrivna på Språngbrädan och ca 60% har gjort en livsstilsförändring och skapat nya förutsättningar för sin framtid. Språngbrädan har fortsatt god samverkan med Individ och Familjeomsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Centrum för Vuxnas lärande (CVL) och Beroendecentrum m.fl.

Verksamheten har ett fantastiskt stöd från De Göranssonska stiftelserna och även vår huvudman ABF Gästrikebygden.

Ny verksamhetschef, Thérèse Lundstedt tillträdde i augusti 2010 och ska tillsammans med sin personal fortsätta det gedigna arbetet med att möta unga vuxna som vill förändra och behöver stöd i att se framåt.


 


Språngbrädans framgångsfaktorer är:

Eleverna möts av en lugn och behaglig studiemiljö som inbjuder till att våga komma.

Eleverna har en sammanhållen skoldag (8,30-15,30) där frukost, lunch, individuella studier samt studier på CVL inkluderas. Detta skapar struktur och trygghet.

Eleverna ges möjlighet att ha en långsiktig studieplan dvs. ingen tidsbegränsning.

Eleverna möter handledare som ger stöd, som uppmärksammar och bekräftar.

Eleverna har möjlighet till individuella samtal direkt när behov uppstår

ABF-Gästrikebygden & Språngbrädan

abf-gästrikebygden

Huvudman för Språngbrädan är
ABF-Gästrikebygden.

Samarbetspartners

göranssonskasandvikens kommun